Návštěvní řád

 1. Každý návštěvník zařízení a vybavení prostor Tipsport areny je povinen tyto používat tak, aby nedocházelo k jejich poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.
 2. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou.
 3. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v Tipsport areně pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.
 4. Při vstupu do Tipsport areny se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř Tipsport areny. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.
 5. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup čistotu a pořádek.
 6. Ve všech prostorách Tipsport areny platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 7. Návštěvník Tipsport areny je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor Tipsport areny bez náhrady.
 8. Pro návštěvníky platí zákaz vnášet alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky do objektu Tipsport areny. Návštěvník pod vlivem alkoholu a uvedených látek má zákaz vstupu.
 9. Platí zákaz vnášení nápojů a potravin do hlediště. Vlastník objektu může pro jednotlivé akce povolit výjimky. O této skutečnosti budou návštěvníci informováni při vstupu do Tipsport areny.
 10. Je zakázáno vnášet a v samotných prostorách potom používat zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení.
 11. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou nebo produkční plochu a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně společenských akcí, tak i mimo akce.
 12. Je zakázáno fotografování a filmování v prostorách objektu bez předběžného souhlasu.
 13. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.
 14. Návštěvník souhlasí, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v Tipsport areně.
 15. Vstup do prostor se zvířaty je zakázán.
 16. V prostorách platí zákaz ukládání jízdních kol, malých motocyklů nebo jiných přepravních prostředků.
 17. K pohybu mezi prostory Tipsport areny je povoleno používat výhradně k tomuto účelu určených komunikací.
 18. Je povinností zjištěné závady na zařízení Tipsport areny, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy, případně službě na vrátnici.
 19. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě přivolat zdravotní pomoc u služby v ošetřovně První pomoci nebo z vrátnice.
 20. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách Tipsport areny odevzdat na vrátnici nebo u službu konajícího pracovníka, který zajistí jejich úschova a pozdější předání majiteli.
 21. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese vedení Rozvojového fondu Pardubice, a. s., odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodných chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů České republiky.
 22. V případě opakovaného nedodržování ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor Tipsport areny bez náhrady.
 23. Vlastník objektu je dle zákona č. 274/2008 oprávněn přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik. Pořadatel akce je povinen přerušení nebo ukončení probíhajícího podniku strpět a to bez náhrady.
 24. Uvedená ustanovení návštěvního řádu jsou platná pro celý objekt Tipsport areny včetně malé haly a parkovacích prostor příslušejících k Tipsport areně.